سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز ترجمه قرآن مجید 
مترجم و مصحح 
1379/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دارالحدیث قم 
ارزیاب 
1381/01/01 
1385/01/01 
علمی اجرایی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامى 
همکاری 
1369/01/01 
1386/01/01 
----- 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
رابط بین الملل 
1382/01/01 
1386/01/01 
اجرایی 
همکاری 
موسسه اسلامی مجد 
مشاور و کارشناس 
1381/01/01 
1386/01/01 
مشاوره 
همکاری 
شورای عالی حوزه علمیه (طرح و برنامه) 
محقق 
1383/01/01 
1384/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مشاور امور بین الملل 
1382/01/01 
1386/01/01 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
محقق و مترجم 
1386/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سازمان فرهنگ- مرکز بین المللی تبلیغ 
مشاور 
1386/01/01 
 
مشاوره 
تدریس 
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 
مدرس 
1385/07/01 
1386/03/31 
----- 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم(ع)  
مدرس 
1381/07/01 
1384/03/31 
----- 
تدریس 
دفتر تبليغات 
مدرس 
1383/07/01 
1384/03/31 
-----